درباره پلنفا

شما می توانید با معرفی دوستانتان و کسانی که فکر می کنید یک آموزش و برنامه کاربردی براشان مفید خواهد بود 25 درصد مبلغ خرید آنها را در همان لحظه در کیف پول خود دریافت کنید، و نیز اگر کسانی که شما مستقیما به پلنفا دعوت کرده اید هم بعدتر کسی را به این سیستم معرفی کنند، 10 درصد از مبلع خرید افراد رده دوم ِ بعد از شما هم به کیف پول شما واریز خواهد شد. این روند از مرحله دوم فراتر نخواهد رفت.
نکته دیگر اینکه کسانی که در طول یکماه بیشترین معرفی را به پلنفا داشته باشند، به پاس همراهی و اعتمادشان به این سیستم آموزشی، یک پاداش ویژه نیز از ما دریافت خواهند نمود.